• Kúpele Bojnice

  “Oddýchnuť si a vyzdravieť”

Ochrana osobných údajov

Spoločnosť KÚPELE BOJNICE, a. s. 972 01 Bojnice, IČO: 316 38 694 spracúva osobné údaje dotknutých osôb ako prevádzkovateľ v súlade so zásadami spracúvania osobných údajov a podľa článkov 13. a14. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady  (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a § 19 Zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov poskytuje nasledovné informácie o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb.

Účel spracúvania osobných údajov:

 • poskytovanie kúpeľnej starostlivosti schválenej zdrav. poisťovňami
 • poskytovanie kúpeľnej starostlivosti a wellness pobytov samoplatcom
 • poskytovanie ubytovacích služieb
 • monitorovanie verejne prístupných priestorov kamerovým systémom
 • odberateľské a dodávateľské zmluvné vzťahy
 • marketingová komunikácia

POSKYTOVANIE KÚPEĽNEJ STAROSTLIVOSTI

ÚDAJE O INFORMAČNOM SYSTÉME OSOBNÝCH ÚDAJOV

Účel spracúvania osob. údajov

Poskytovanie kúpeľnej starostlivosti a služieb spojených s KS

Právny základ sprac. osob. údajov

Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti

Okruh dotknutých osôb

Klienti zdravotných poisťovní – VŠZP, UNION a Dôvera, ktorým bola schválená kúpeľná starostlivosť skupiny A alebo B

Zoznam osobných údajov

Meno, priezvisko, titul, rodné číslo, bydlisko, poisťovňa, dĺžka pobytu, indikačná skupina pre kúpeľnú starostlivosť, kód diagnózy podľa MKCH, dátum ukončenia kúpeľnej liečby, kód obce trvalého pobytu, pohlavie

Zoznam kontaktných údajov

Telefón, e-mail, adresa trvalého bydliska – slúžia len na komunikáciu pri vybavovaní kúpeľnej liečby, resp. jej následnom potvrdení

SPRACOVATEĽSKÉ OPERÁCIE S OSOBNÝMI ÚDAJMI

Poskytovanie osobných údajov

Zdravotná poisťovňa

Sprístupňovanie osobných údajov

Zdravotná poisťovňa, dotknutá osoba

Zverejňovanie osobných údajov

Údaje sa nezverejňujú 

Doba uchovávania údajov

20 rokov

Získavanie osobných údajov

- poučená získava osobné údaje pri priamom kontakte s dotknutou osobou (telefónny alebo osobný kontakt) a zaznamenáva ich do „Karty klienta“ v IS

Zaznamenávanie osobných údajov

- poučená osoba na základe pridelených prístupových práv získava osobné údaje z písomnej dokumentácie  zaslanej od príslušnej zdravotnej  poisťovne alebo z údajov sprístupnených v elektronickej pobočke ZP a zaznamenáva priamo do „Karty klienta“

Využívanie osobných údajov

-lekár pri časovaní procedúr a zakladaní chorobopisu

Poskytovanie osobných údajov

- spracované osobné údaje slúžia ako podklad ku fakturácií príslušnej zdravotnej poisťovni na konci každého mesiaca

- NCZI ma základe osobitného zákona

Sprístupňovanie osobných údajov

-údaje sa sprístupňujú príslušnej zdravotnej poisťovni pri kontrole v požadovanom rozsahu, príp.

ak si to vyžiadajú okolnosti a osobitný zákon (súdy, orgány činné v trestnom konaní, štátne dozorné orgány a pod.).

Vymazávanie osobných údajov

-doba uchovávania údajov v IS je 20 od ukončenia KL – retenčná doba je automaticky nastavená v LBIS/4G

Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje

POSKYTOVANIE LIEČEBNÝCH A WELLNESS POBYTOV SAMOPLATCOM

ÚDAJE O INFORMAČNOM SYSTÉME OSOBNÝCH ÚDAJOV

Účel spracúvania osob. údajov

Rezervácie pobytov

Právny základ sprac. osob. údajov

Zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov

Zákon č. č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR

Okruh dotknutých osôb

Klienti samoplatci, ktorí uskutočňujú rezervácie telefonicky, e-mailom alebo v listinnej forme, prostredníctvom cestovných kancelárií, rekondičné pobyty cez firmy a iné inštitúcie

Zoznam osobných údajov

Meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, dĺžka pobytu, kód obce trvalého pobytu, pohlavie, národnosť

Zoznam kontaktných údajov

Telefón, e-mail, adresa trvalého bydliska – slúžia len na komunikáciu pri vybavovaní pobytu resp. následnom potvrdení

SPRACOVATEĽSKÉ OPERÁCIE S OSOBNÝMI ÚDAJMI

Poskytovanie osobných údajov

Údaje sa ďalej neposkytujú

Sprístupňovanie osobných údajov

Dotknutá osoba, orgány činné v trestnom konaní a pod.

Zverejňovanie osobných údajov

Údaje sa nezverejňujú 

Doba uchovávania údajov

10 rokov

Získavanie osobných údajov

- poučená získava osobné údaje pri priamom kontakte s dotknutou osobou (telefónny, osobný kontakt, e-mail), údaje zaslané od cestovných kancelárií, firiem prostredníctvom e-mailu alebo v listinnej podobne  a zaznamenáva ich do „Karty klienta“ v IS

Zaznamenávanie osobných údajov

- poučená osoba na základe pridelených prístupových práv zaznamenáva osobné údaje  priamo do „Karty klienta“ v IS

Využívanie osobných údajov

-lekár pri časovaní procedúr

- údaje slúžia ako podklad ku fakturácií CK, firmám a inštitúciám

Poskytovanie osobných údajov

- údaje sa ďalej neposkytujú

Sprístupňovanie osobných údajov

- dotknutá osoba, príp. ak si to vyžiadajú okolnosti a osobitný zákon (súdy, orgány činné v trestnom konaní, štátne dozorné orgány a pod.).

Vymazávanie osobných údajov

-doba uchovávania údajov v IS je 10 od ukončenia  pobytu retenčná doba je automaticky nastavená v LBIS/4G

Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje

POSKYTOVANIE UBYTOVACÍCH SLUŽIEB

ÚDAJE O INFORMAČNOM SYSTÉME OSOBNÝCH ÚDAJOV

Účel spracúvania osob. údajov

Rezervácie pobytov

Právny základ sprac. osob. údajov

Ubytovacie zariadenia definuje vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 210/2016 Z. z..

Okruh dotknutých osôb

Klienti samoplatci, ktorí uskutočňujú rezervácie telefonicky, e-mailom alebo v listinnej forme

Zoznam osobných údajov

Meno, priezvisko, titul, bydlisko, dĺžka pobytu, národnosť

Zoznam kontaktných údajov

Telefón, e-mail, adresa trvalého bydliska – slúžia len na komunikáciu pri vybavovaní pobytu resp. následnom potvrdení

SPRACOVATEĽSKÉ OPERÁCIE S OSOBNÝMI ÚDAJMI

Poskytovanie osobných údajov

Údaje sa ďalej neposkytujú

Sprístupňovanie osobných údajov

Dotknutá osoba, orgány činné v trestnom konaní a pod.

Zverejňovanie osobných údajov

Údaje sa nezverejňujú 

Doba uchovávania údajov

10 rokov

Získavanie osobných údajov

- poučená získava osobné údaje pri priamom kontakte s dotknutou osobou (telefónny, osobný kontakt, e-mail), údaje zaslané od cestovných kancelárií, firiem prostredníctvom e-mailu alebo v listinnej podobne  a zaznamenáva ich do „Karty klienta“ v IS

Zaznamenávanie osobných údajov

- poučená osoba na základe pridelených prístupových práv zaznamenáva osobné údaje  priamo do „Karty klienta“ v IS

Využívanie osobných údajov

- údaje slúžia ako podklad ku fakturácií CK, firmám a inštitúciám

Poskytovanie osobných údajov

- údaje sa ďalej neposkytujú

Sprístupňovanie osobných údajov

- dotknutá osoba, príp. ak si to vyžiadajú okolnosti a osobitný zákon (súdy, orgány činné v trestnom konaní, štátne dozorné orgány a pod.).

Vymazávanie osobných údajov

-doba uchovávania údajov v IS je 10 od ukončenia  pobytu retenčná doba je automaticky nastavená v LBIS/4G

Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje

MONITOROVANIE VEREJNE PRÍSTUPNÝCH PRIESTOROV KAMEROVÝM

Pri návšteve vás pri vstupe informujeme o skutočnosti, že priestory sú monitorované kamerovým systémom so záznamom z dôvodu nášho oprávneného záujmu na účely ochrany majetku našej spoločnosti a ďalších osôb a prípadne ako dôkaz v prípade incidentu. Záznamy z kamier sú archivované 10 dní.

ODBERATEĽSKÉ A DODÁVATEĽSKÉ ZMLUVNÉ VZŤAHY

V rámci odberateľských a dodávateľských vzťahov spracúvame osobné údaje nevyhnuté na plnenie zmlúv s dodávateľmi a odberateľmi. Poskytnutie osobných údajov je potrebné k uzatvoreniu zmluvného vzťahu, len v rozsahu nevyhnutnom na uzatvorenie zmluvy.

Účel spracovania osobných údajov:

 • uzatvorenie zmluvných vzťahov
 • plnenie zmluvných vzťahov
 • riešenie podnetov a sťažností súvisiacich so zmluvným vzťahom

Osobné údaje sú spracúvané na účely:

 • vymáhania pohľadávok, počas lehoty nevyhnutnej na vymoženie vzniknutých pohľadávok zmluvných strán
 • uchovanie zmluvnej dokumentácie v rozsahu dokladov a podkladov v rámci účtovnej agendy počas lehoty 10 rokov od skončenia zmluvného vzťahu a splatenia všetkých záväzkov zmluvných strán

Osobné údaje sú poskytované:

 • advokátskym kanceláriám za účelom poskytovania právnych služieb
 • súdom a orgánom činným v trestnom konaní v rozsahu požadovanej súčinnosti
 • partnerom zmluvných strán v rozsahu nevyhnutnom na plnenie zmluvy
 • tretím stranám, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť údaje na základe osobitného právneho predpisu

MARKETINGOVÁ KOMUNIKÁCIA

V rámci marketingovej komunikácie spracúvame bežné osobné údaje v rozsahu kontaktných údajov nevyhnutných na komunikáciu s dotknutou osobou. Poskytovanie osobných údajov je dobrovoľné. Údaje sú spracúvané na účely marketingovej komunikácie v rámci prihlásenia sa na odber noviniek. Osobné údaje sú spracúvané na tento účel výlučne počas platnosti súhlasu.

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY PRI SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Dotknutá osoba má právo:

 • na informácie o spracúvaní osobných údajov
 • získať prístup k osobným údajom,  ktoré sa spracúvajú a uchovávajú
 • požiadať o opravu svojich nesprávnych, nepresných a alebo neúplných osobných údajov
 • požiadať o vymazanie svojich osobných údajov, keď už nie sú potrebné alebo ak je spracúvanie nezákonné
 • namietať proti spracovaniu svojich osobných údajov na marketingové účely
 • požiadať o obmedzenie spracúvania osobných údajov v osobitných prípadoch
 • kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním, ak takýto súhlas dotknutá osoba udelila
 • dostať kópiu svojich  osobných údajov
 • podať žiadosť alebo sťažnosť Kúpeľom Bojnice, a. s. a ním poverenej osoby v súvislosti s ochranou a spracúvaním jej osobných údajov. Každá dotknutá osoba, ktorá chce podať žiadosť alebo sťažnosť a uplatniť si svoje práva, môže tak vykonať